POLÍTICA DE PRIVACITAT – AVÍS LEGAL

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic,

us informem que:

El titular de la web és la Parròquia de la Sagrada Família, amb domicili al carrer Sardenya, 318, 08013 Barcelona, NIF: R0800186I.

Correu electrònic de contacte: pastoral@sagradafamilia.org

Telèfon: 934 366 933

2. DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb el que disposa els articles 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDPGDD) i 13 del Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) us informem que:

2.1.- Identificació del responsable

El responsable del tractament és la Parròquia de la Sagrada Família, amb les dades que consten a l’apart 1 d’aquest avís.
Podeu contactar amb el DPO de la parròquia mitjançant la següent adreça electrònica: dadessf45@arqbcn.cat.

2.2.- Finalitat general del tractament

Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació per correu electrònic o adreça postal. Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb el responsable del tractament s’incorporaran, tal com ens les cediu, a la base de dades titularitat del responsable del tractament.

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

2.3.- Tractament d’imatges.

El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on el responsable del tractament disposi de perfil creat i publicacions a pròpies o a premsa. Pot obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la web del responsable del tractament o contactant amb el DPO.

El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la Llei Orgànica 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

2.4.- Categories de destinataris.

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades: El personal degudament autoritzats pel Sr. Rector de la parròquia del

responsable del tractament.
Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda. L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.

Pot ampliar aquesta informació consultant al DPO.

2.5.- Transferència internacional de dades.

Per a desenvolupar les seves funcions la parròquia no cedeix ni diposita dades fora de la Unió Europea.

2.6.- Termini de conservació de la informació.

La parròquia conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

2.7.- Drets com a afectat

Teniu dret a exercir els drets d’accés a les vostres dades personals, a la seva rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a oposar-vos al tractament proposat, i a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la vostra informació en els termes previstos en l’ordenament i, en especial a la LOPDPGDD i LSSI. Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a la direcció de carrer Sardenya, 318, 08013 Barcelona, o bé, contactar per telèfon al núm. 932701012, o enviar un correu electrònic a l’adreça dadessf45@arqbcn.cat amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte, identificant-se aportant una fotocopia del DNI.

2.8.- Dret de reclamació.

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

2.9.- Obligacions de l’afectat.

Cal que ens faciliti totes les dades que li sol·licitem i que aquests responguin amb veracitat a la seva situació actual. Si es nega a facilitar-los, no podrem atendre’l correctament, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

2.10.- Elaboració de perfils

Per a l’acompliment dels objectius de la parròquia i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, de vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

3. CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si premeu el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge per correu electrònic.
Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració de la parròquia que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

4. SEGURETAT

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu.
El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i en la normativa que la desenvolupa.

5. US D’ADRECES IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.
Aquesta política de protecció de dades només és d’aplicació a aquest web. La parròquia no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

6. NORMES D’ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

6.1. GENÈRIQUES

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:
a) La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.

b) La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
c) El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

d) La protecció de la joventut i de la infància.
e) El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat. f) El respecte a la propietat intel·lectual d’allò publicat. g) En general, el respecte a la legalitat vigent.

6.2. PARTICULARS

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el titular del domini ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

• Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.

• Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
El titular del domini es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri del Sr. rector.

En qualsevol cas, el titular del domini no és responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

6.3. ÚS DE CONTRASENYES.

Si per accedir a determinats continguts calgués introduir un codi d’usuari i una contrasenya, la podeu demanar-la a pastoral@sagradafamilia.org

Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya.

Per a qualsevol incidència amb les contrasenyes podeu contactar amb pastoral@sagradafamilia.org

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El titular del domini és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del Sr. rector.

8. RESPONSABILITAT

El titular del domini no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

El titular del domini es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

9. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

El titular del domini pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el titular del domini i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que correspongui a la ciutat de Barcelona.