Antoni Gaudí

Antoni Gaudí va néixer el 25 de juny de 1852 a Reus i el 1883 va assumir la direcció arquitectònica de la Sagrada Família, que s’ha convertit en la seva gran obra. A mesura que anava construint aquesta Església, l’església l’anava construint a ell, portant-lo a una vivència cada vegada més gran de la seva fe. Una fe que va quedar plasmada de manera extraordinària en la seva obra, en la que queden perfectament integrats els elements constructius amb el seu estil propi, l’admiració per l’obra de Déu en la naturalesa i la teologia, l’espiritualitat, la litúgia i la Paraula de Déu. És per això que s’ha iniciat el procés de beatificació d’Antoni Gaudí, que morí el 10 de juny de 1926, a causa de l’atropellament d’un tranvia i va ser enterrat a la cripta de la Sagrada Família.

Antoni Gaudí was born on June 25, 1852 in Reus and in 1883 he assumed the architectural direction of the Sagrada Família, which has become his great work. As he was building this Church, the church was building him, leading him to an ever greater experience of his faith. A faith that was embodied in an extraordinary way in his work, in which the constructive elements are perfectly integrated with his own style, the admiration for God’s work in nature and theology, spirituality, the liturgy and the Word of God. This is why the beatification process has begun for Antoni Gaudí, who died on June 10, 1926, after being hit by a tram and was buried in the crypt of the Sagrada Família.