Per què estem cridats a créixer en la fe?

La vida d’un cristià és una constant configuració de la pròpia persona amb Crist. En paraules de sant Pau a la carta als filipencs: «Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist» (Fl 2,5) i també als cristians de Colosses els diu «Així, doncs, com a escollits de Déu, sants i estimats, revestiu-vos de sentiments de compassió entranyable, de bondat, d’humilitat, de dolcesa, de paciència» (Col 3,12). La vida d’un cristià es donar compliment, amb la seva existència, al manament de l’Amor que el mateix Jesucrist ens va deixar: «Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat (Jn 13,24).

Aquest procés dura tota la vida, i porta a configurar-se cada vegada més a Crist. Això es duu a terme llegint adequadament els signes del temps que ens toca viure i avançant en el camí vers la santedat, vocació a la que tots estem cridats. De cara al seu assoliment, hi té un paper primordial la catequesi de diversos tipus i edats.

A la parròquia de la Sagrada Família hi ha diverses activitats que acompanyen els fidels en aquest camí, acollint i atenent cadascú, segons les seves necessitats i circumstàncies particulars.