Matrimoni

Què és el sagrament del matrimoni?

El matrimoni és el sagrament pel qual un home i una dona constitueixen una veritable i plena comunitat de vida i amor conjugal, ordenada al seu bé i felicitat i oberta a la missió procreadora i l’educació dels fills.

En acollir davant l’Església el do d’aquest sagrament, els esposos cristians li demanen a Déu la seva gràcia per a poder realitzar, madurament i joiosa, la unió íntima de les seves persones i per ajudar-se mútuament en l’acceptació i l’educació cristiana dels seus fills.

Com es pot celebrar el sagrament del matrimoni?

Existeixen dues maneres, igualment vàlides, per celebrar un matrimoni: celebrar només el sagrament del matrimoni o celebrar-lo dins de l’eucaristia. La forma concreta a elegir dependrà del compromís de vida cristiana dels contraents.

Què cal fer per casar-se?

Presa la decisió de contreure matrimoni cristià, el primer que cal fer és reservar dia i hora per a la celebració del sagrament, que sempre té lloc a la Cripta de la Sagrada Família. Aquesta reserva cal que sigui feta directament pels nuvis presencialment a la secretaria de pastoral.

Habitualment els casaments se celebren els divendres a la tarda o els dissabtes al matí o a la tarda, atenent la disponibilitat de la Cripta. Si els qui es volen casar coneixen algun prevere i així ho desitgen, pot ser ell el qui presideixi el matrimoni.

Per rebre tota la informació i conèixer la documentació necessària per contraure matrimoni catòlic cal dirigir-se a la secretaria de pastoral.

És convenient iniciar la preparació de l’expedient matrimonial uns sis mesos abans de la data del casament, ja que la documentació que cal presentar ha d’estar datada en aquest temps i és bo fer les coses sense.

Cal realitzar unes sessions preparatòries per a rebre el sagrament. Els dimecres, de 19 a 20 h, s’informa detalladament de les possibilitats que la parròquia ofereix en aquest sentit.

Preparar acuradament, amb el sacerdot o diaca que celebri les vostres noces, aquesta celebració.

Quina documentació cal presentar?

Per a la preparació de l’expedient matrimonial cal presentar els documents següents:

  • Partida de baptisme del dos contraents (si els dos són catòlics). Si alguna d’aquestes partides de baptisme provenen d’un bisbat diferents de l’arxidiòcesi de Barcelona o els bisbats de Terrassa i Sant Feliu de Llobregat, llavors ha d’estar certificada per aquell bisbat. Si el matrimoni és entre una part catòlica i una no catòlica, en aquest cas només cal la partida de baptisme del contraent catòlic.
  • Fotocòpia del DNI o passaport dels nuvis
  • Fotocòpia del llibre de família dels pares dels nuvis o partida literal de naixement del registre civil en la que hi consti l’estat civil com a solters. Si s’ha contret matrimoni civil abans de contraure el religiós caldrà també el certificat del matrimoni civil.
  • En el cas del casament d’una persona que hagi obtingut una nul·litat matrimonial, caldrà presentar també la sentència ferma d’aquesta nul·litat.
  • Certificat de participació en les sessions de preparació al matrimoni.