Baptisme

Què és el sagrament del baptisme?

El Baptisme és el primer sagrament que es rep, pel que s’és incorporat a Crist i es neix com a fill de Déu, amb la qual cosa s’esdevé membre del Poble de Déu, que és l’Església.

Als primers segles del cristianisme hom es batejava en edat adulta, després d’un llarg temps de preparació i conversió. Amb el temps però, s’anà consolidant la pràctica del baptisme dels infants just després del seu naixement.

Què cal per batejar un infant?

La sol·licitud del baptisme d’un nen cal que la facin els pares de forma presencial a la Secretaria de Pastoral on, a més de rebre tota la informació necessària, els serà lliurada la documentació que cal complimentar.

Els baptismes es realitzen a la Cripta de forma comunitària, això és, amb un màxim de quatre famílies conjuntament. I les celebracions són bilingues, en català i castellà, segons els participants

Hi ha un calendari previst de celebracions, que tenen lloc habitualment els dissabtes a la tarda, aproximadament cada quinze dies, i algun diumenge al mes. A la Secretaria de Pastoral us informaran de les dades previstes.

Quina documentació cal aportar i com preparar-se per a la celebració?

  • Full d’inscripció
  • Llibre de família (cal portar-ne l’original)
  • El certificat de baptisme dels padrins
  • Assistir, els pares i padrins, a la sessió catequètica de formació sobre el sagrament del baptisme (usualment el divendres abans de la celebració a les 8 del vespre)
  • El dia de la celebració cal portar un ciri de baptisme

Qui pot ser padrí de baptisme?

Els padrins del baptisme poden ser un home i una dona, o només un home, o només una dona. Han d’ésser majors de setze anys i estar batejats en l’Església catòlica (caldrà que aportin el certificat original del seu baptisme). Els pares de l’infant no poden ser-ne els padrins.

Si el padrí o padrina ha rebut el Baptisme en una comunitat eclesial no catòlica, pot ser padrí o padrina, sempre que hi hagi un altre padrí o madrina catòlic. Cal però, que l’església catòlica reconegui aquest baptisme com a sacramentalment vàlid.

Que cal fer per batejar un infant que ja ha complert els set anys?

Si l’infant té més de set anys i no ha acomplert els setze, es troba en edat catequètica i ja té una considerable maduresa i ús de raó propi i, per tant és ell, amb el consentiment dels pares o tutors, qui demana el baptisme.

Per tal de preparar-se caldrà que iniciï la catequesi (link a catequesi primera comunió) de preparació per a rebre els sagraments de la iniciació cristiana (baptisme i eucaristia). Es poden adreçar, doncs, a la Secretaria de Pastoral perquè els indiquin què cal fer.

Que cal fer pe batejar-se d’adult?

Així com en l’antigor l’Església preveia un llarg procés de preparació, maduració i conversió, per als adults que demanaven rebre el baptisme, actualment també existeix aquest camí, que rep el nom de Catecumenat. Un adult que demana la fe ha de viure aquest procés d’acostament a Crist i a l’Església. Es pot demanar informació a la Secretaria de Pastoral i perquè hi contacti el Servei diocesà per al Catecumenat, que és l’equip de persones a qui el bisbe ha encomanat atendre els adults que demanen ser incorporats a l’Església.